Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt 12 september 2022)

MVGM Holding B.V. en diens gelieerde ondernemingen (hierna: “MVGM”, “wij” of “ons”) respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonsgegevens, in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”), van u nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de AVG en Telecommunicatiewetgeving.

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij kunnen gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op het ter beschikking stellen van informatie en content over onze dienstverlening op en het gebruik van de MVGM-websites :

1. Gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijken

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via onze Websites door ons worden verzameld dan wel door u aan ons zijn verstrekt, is MVGM Holding B.V., met adres: De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister met nummer 857803384), en/of een of meer van de volgende gelieerde ondernemingen:

 • MVGM Facility B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • Watson & Holmes B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • VVE Limburg Beheer B.V. met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk]
 • MVGM Assurantiën B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • MVGM Vastgoedmanagement B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • Brightlot B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • OptimusBuy B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • The James Company B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • Wooove B.V., met adres: [Entrada 500 Kantoor 522, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht];
 • MVGM Asset Management B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • MVGM BHVT B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • MVGM Vastgoedtaxaties B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk];
 • MVGM BHV Service B.V., met adres: [De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk]
 • M-Makelaars Midden B.V., met adres: [Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP Amersfoort]; en/of
 • M-Makelaars Zuid B.V., met adres: [Bijster 45, 4817 HZ Breda].

Onder Artikel 2 van deze verklaring zal per doel aangegeven worden welke entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen middels de contactgegevens vermeld onder artikel 10 van deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens, doel , rechtsgrond en verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel mogelijk verwerken, op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen, en wie daarvoor verwerkingsverantwoordelijk is.

DoelPersoonsgegevensGrondslag
Ter beschikking stellen van de Websites
 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
 • Het device dat u gebruikt;
 • Locatiegegevens;
 • Surfgedrag en acties.
Gerechtvaardigd belang, teneinde informatie en content ter beschikking te stellen over onze diensten
Veilig en betrouwbaar maken en houden van de Websites
 • IP-adres;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • Het device dat u gebruikt.
Wettelijke plicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen
Marketing- en communicatie
 • Contactgegevens;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.
Gerechtvaardigd belang, teneinde onze dienstverlening onder de aandacht te brengen, 0informatie over onze diensten ter beschikking te stellen, en u te voorzien van op u aangepast aanbod

 

Marktanalyse en statistisch onderzoek
 • Uw gebruik van de Websites;
 • Zoektermen die u op de Websites invult.
Gerechtvaardigd belang, teneinde onze dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen
Verzenden van nieuwsbrieven
 • Contactgegevens;
 • Door u opgegeven voorkeuren;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.
Toestemming
Werving en selectie personeel
 • Contactgegevens;
 • Motivatie;
 • CV;
 • Overige informatie en/of documenten die u zelf met ons deelt.
Gerechtvaardigd belang, teneinde de sollicitanten te selecteren en te beoordelen, alsmede de sollicitatieprocedure op passende wijze in te richten. Toestemming, indien wij uw gegevens langer dan 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaren.
Om contact met u op te nemen
 • Contactgegevens;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.
Gerechtvaardigd belang, teneinde om op uw verzoek te reageren.
Verstrekken van informatie over onze diensten, inclusief het vertrekken van offertes
 • Contactgegevens;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.
Gerechtvaardigd belang, teneinde u informatie en content te verstrekken over onze diensten.
Afhandelen van een storings-, reparatie, of onderhoudsmelding via www.mvgm.nl
 • Contactgegevens;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.
Gerechtvaardigd belang, teneinde u om uw melding te kunnen afhandelen.
Aanbieden van de zoekfunctionaliteit voor woningaanbod
 • IP-adres;
 • Door u opgegeven voorkeuren
Gerechtvaardigd belang, teneinde u te voorzien van een actueel zoekresultaat.
Aanbieden van de zoekfunctionaliteit voor bedrijfsvastgoed
 • IP-adres;
 • Door u opgegeven voorkeuren
Gerechtvaardigd belang, teneinde te voorzien van een actueel zoekresultaat.

 

3. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder artikel 2 genoemde verwerkingsdoelen of onze dienstverlening.

In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens met derden delen, bijvoorbeeld met eigenaren van vastgoed, verenigingen van eigenaren, handelsinformatiebureaus, onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners, deurwaarders en kredietbeoordelaars zoals Economic Data Resources B.V. (EDR). Zo zal EDR op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Op dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn specifieke privacyverklaringen van toepassing van de MVGM-entiteit die de diensten aan u levert.

Indien met derden gegevens worden gedeeld, zal daartoe tussen de betrokken MVGM-entiteit en de betreffende derde een passende overeenkomst worden gesloten.

5. Links naar andere websites

Onze Websites kunnen links bevatten naar andere websites van MVGM of van derden. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie of content op dergelijke websites. Uw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan het eigen beleid van die website.

Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking of openbaarmaking van persoonsgegevens die via die andere websites worden verzameld. Wilt u meer weten over uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens door de aanbieder van deze websites, lees dan de toepasselijke privacyverklaring van die websites. Deze verklaringen kunnen afwijken van deze privacyverklaring.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door MVGM in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en MVGM of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen MVGM en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden of ten behoeve van de uitvoering van een wettelijke plicht.

Voor sollicitanten geldt dat we de persoonsgegevens die wij verwerken voor werving en selectie uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij we toestemming van u hebben gekregen om uw gegevens langer te bewaren.

8. Cookies

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Websites te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Websites snel zijn, u onze Websites

veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Websites kunnen opsporen. Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies ons Cookiebeleid.

9. Uw rechten

Wij zullen uw rechten onder toepasselijke privacywetgeving respecteren. Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

· Inzagerecht
Het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

· Recht op rectificatie
Het recht om ons te vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u te corrigeren of aan te vullen.

· Recht op gegevenswissing (‘recht om vergeten te worden’)
Het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen van onze systemen, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

· Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens aan u of een door u gekozen derde over te dragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm. Dit geldt voor bepaalde persoonsgegevens indien deze op geautomatiseerde wijze en met uw toestemming, of op basis van een overeenkomst met u worden verwerkt.

· Recht op beperking van de verwerking
Het recht om ons te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde periode, of voor onbepaalde tijd, beperken of stopzetten. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht, of wanneer wij anderszins dwingende legitieme belangen voor de verwerking kunnen aantonen.

· Recht op bezwaar
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De redenen voor een bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie, en verband houden met de verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen hebben om dit toch te doen.

· Recht op uw toestemming in te trekken
Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van onze diensten. ;

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met MVGM per brief of email via de in artikel 9 genoemde contactgegevens. Op basis van uw verzoek zal MVGM dit binnen 4 weken richting de desbetreffende verwerker melden om uw verzoek op te pakken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u zich bevindt. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

MVGM Holding B.V. Afdeling Compliance E: privacy@compliance.nl T: 088-4324027

Bezoekadres: De Bruyn Kopsstraat 9K | 2288 EC RIJSWIJK Correspondentieadres: Postbus 1800 | 2280 DV Rijswijk KvK-nummer: 69252610